Ravi Yadav

Ravi Yadav
Postdoc
EPFL

Within MARVEL phase II, Ravi Yadav was a postdoc in the group of Oleg Yazyev